0_logo.pngEurovarasto / OULU 050 542 2366
Vuokraa varasto helposti netistä!

PIENVARASTON SOPIMUSEHDOT 29.11.2022

 

1 § Varaston kunto

Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä.

 

2 § Varaston käyttö

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokrakohdetta huolellisesti ja noudattamaan toiminnassaan lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Vuokralainen vastaa kaikista varastotiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista. Vuokralainen huolehtii ja vastaa myös siitä, että hänen kulkuoikeuksillaan tiloihin tulleet henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.  Vuokrakohdetta saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaarallisten taikka haittaa aiheuttavien aineiden varastointi on kielletty. Herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden, kasvien tai eläinten varastointi on kielletty. Jos vuokranantaja arvioi, että varastoitu tavara voi olla vahingoksi ihmisille tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan välittömästi vuokranantajan vaatimuksesta kyseisen varastoidun tavaran.   Tiloissa saa oleskella vain tavaroiden tuomisen, noutamisen tai inventaarion ajan. Muu kuin tavaroiden varastointiin liittyvä toiminta varastotiloissa, käytävillä, pihalla ja muissa yleisissä tiloissa on kielletty. Tiloissa ei saa yöpyä tai oleskella asiattomasti.  Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa ja vain sopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Vuokralaisen tulee kuljettaa mahdollisesti syntyvät roskat ja jätteet pois tiloista. Mikäli vuokralaisen toiminnasta aiheutunutta yleisten tilojen likaantumista ilmenee, vuokranantajalla on oikeus suorittaa siivous vuokralaisen kustannuksella. Tupakointi tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava tiloissa käyntinsä yhteydessä kaikkien ovien sulkeutumisesta. Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan huoltomiehen käynnin tai hälytyksen, hän on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kulut. Vuokralainen vastaa siitä, että vuokranantajalla on käytössään vuokralaisen voimassa olevat yhteystiedot nimi, katuosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joiden muutokset ilmoitetaan sähköpostiin info@eurovarasto.fi  Vuokralaisen on säilytettävä kulkuoikeuttaan turvallisesti siten, että se ei joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli vuokralainen epäilee, että kulkuoikeus on joutunut vääriin käsiin, vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa tästä välittömästi vuokranantajalle. Vuokralainen on vastuussa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu antamiensa virheellisten yhteystietojen johdosta tai siksi, että kulkuoikeus on joutunut ulkopuolisen haltuun.

 

3 § Lämmitys ja sähkö

Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa.

 

4 § Vakuutukset ja lukitus

Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja vuokrakohteen lukitsemisesta riippulukolla.

 

5 § Vuokralaisen muutostyöt

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutostöitä.  Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen on kielletty, esimerkiksi hyllyjen on oltava lattialla seisovia. Vuokralainen ei saa kiinnittää vuokrakohteeseen tai yleisiin tiloihin minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä kilpiä, logoja, kuvia, mainoksia tms.

 

6 § Vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja ei vastaa vuokrakohteessa säilytettyjen tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Vuokranantaja ei vastaa missään olosuhteissa välillisistä vahingoista. Välillisiä vahinkoja ovat menetetty liikevoitto, menetetyt tulot, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta aiheutuva vahinko, aineettomat vahingot ja muut vastaavat vahingot. Vuokranantaja ei myöskään vastaa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majure -periaatteen mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. 

 

7 § Vuokrasopimus

Vuokralainen täyttää verkkosivulla olevat kentät, jolloin hän hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa tässä olevat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä ja maksaa vähintään yhden kuukauden vuokran.   Vuokrasopimus syntyy kun vuokralainen on maksanut valitsemansa vuokrakauden.  Mikäli vuokralainen on eri henkilö/yritys kuin sähköisessä vahvistuksessa käytetty pankkivarmennettu henkilö/yritys, ovat molemmat oikeushenkilöt sopimuksen osapuolia ja yhteisvastuussa vuokran maksamisesta ja muiden vuokrasopimuksen ehtojen noudattamisesta. Vuokranantajalla on oikeus 30 päivän varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena ja siirtää sopimus myös hänen nimiinsä.   Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan vuokraamansa tilan sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä.  Ellei vuokralainen ole tyhentänyt ja vapauttanut varastoaan vuokrasopimuksen päättymispäivään mennessä uusiutuu vuokrasopimus automaattisesti uudella 1kk:n mittaisella määräaikaisella sopimuksella.  

Arvonlisäverollinen vuokrasopimus: Jos vuokrasopimus on arvonlisäverollinen, vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokraamaansa tilaa jatkuvasti arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen sekä välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle, jos tilan käyttötarkoitus muuttuu. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan viivästysseuraamuksineen vuokranantajalle koituvat vahingot ja välittömät ja välilliset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että vuokralainen käyttää vuokraamaansa tilaa muuhun kuin arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen.

 

8 § Vuokranmaksu ja seuraukset laiminlyönnistä

Vuokra maksetaan aina etukäteen ja minimi vuokra-aika on 1 kk.  Vuokra maksetaan verkkomaksuna, ellei erikseen ole sovittu muusta maksutavasta.  Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää. Muutoksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin.  Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus välittömästi sulkea asiakkaan kulkuoikeus ulko-oviin, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen tilassa säilyttämät tavarat ja periä vuokratilan aukaisumaksuna 50E.  Mikäli vuokra edelleen on maksamatta 14 pv uuden sopimuskauden alkamisesta lukien, vuokranantajalla on oikeus ottaa haltuunsa vuokralaisen tilassa säilyttämä irtain ja realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuomioistuimen antamaa tuomiota. Realisointitulos voidaan käyttää asiakkaan kyseisen sopimuksen vuokrarästien maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty. Vuokralainen vastaa vuokratilan vuokrasta realisointihetkeen saakka. Vuokralaisen säilyttämät tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin tai muihin sopimusrikkomuksiin.  Vuokralaisella ei ole oikeutta saada vahingonkorvausta myöskään silloin, jos realisointi-ilmoitus ei ole tavoittanut vuokralaista hänen antamiensa puutteellisten tai virheellisten yhteystietojen vuoksi.

 

9§ Pääsy tiloihin Vuokranantajalla tai hänen lukuunsa toimivalla huoltomiehellä on oikeus mennä vuokrakohteeseen välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokranantaja voi rajoittaa pääsyä varastoon myös epäillyn väärinkäytöksen tai viranomaistoimenpiteiden vuoksi.

 

10 § Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.

 

11§ Seuraukset sopimusrikkomuksesta

Sen lisäksi mitä muutoin näissä ehdoissa on todettu, vuokranantajalla on vuokralaisen sopimusrikkomustapauksessa oikeus sulkea vuokralaisen kulkuoikeus sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

 

12 § Vuokrasopimuksen lopettaminen ennen sopimuskauden loppua

Lähtökohtaisesti määräaikainen vuokrasopimus kestää sopimuskauden ajan.  Mahdolliset peruutukset tai sopimusajan lyhentämiset neuvotellaan yhdessä vuokralaisen ja vuokranantajan kanssa.  Vuokranantaja ei kuitenkaan ole velvollinen suostumaan sopimuksen perumiseen tai vuokra-ajan lyhentämiseen.

13 § Muut ehdot

Kampanjatarjouksia ei sovelleta, jos vuokran maksaa viranomainen maksusitoumusmenettelyllä tai muu kolmas osapuoli.